วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ศิลปะ

                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะประกอบไปด้วยสาระทัศนศิลป์  ดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ  ชื่นชมความงามมีสุนทรียภาพ  ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ กิจกรรมทางศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์สังคม  และสติปัญญา  ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาตนเอง  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองอันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

นางพรทิพย์ อิ่มศิลป์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ


นายธานี จิรัคคกุล
ครูชำนาญการ
สอนศิลปะมัธยมศึกษา